Page 5 - Lombard language
P. 5

Scriver Lombard, un'ortografia polinomeg-local per la lengua lombarda · Lissander Brasca · Maj 2011 · L99Tavola IPA, International Phonetic Alphabet (Alfabet Foneteg Internazional).IPA l'è un sistema convenzional internazional qe permet de representar e de 

interpretar de manera univoca i son de tute i lengue del mond. I so simbol se 

scriven intra parentesis quadre [...] (trascrizion fonetega) o stange sbiesse /.../ 

(trascrizion fonolojega).


Qì adree meti i simbol IPA qe drœvi ind el test. La so correta interpretazion l'è 


necessaria per capir i esempi qe faroo de meneman.Consonant

Labiai Labio- Dentai / Alveolar / Palatai Velar Glotidai 


Dentai Postalveolar

Oclusive p b td k g 

Africade ts dz t∫ dY

Fricative f v θð sz ∫Y h 


Nasai m n I ŋ

Laterai l λ 

Vibrant
r (3)


Semi- j w

consonant

Vocai


Anterior
Centrai
Posterior

iyu 

eøəo 

εœN

(P)
a [ ly'zε:rta ] vs. [ 'bεla ] : slongament vocaleg, es.:

[ si'ta ]
' la preced la sillaba acentada, es.: 

[ mi'lã: ]
˜
nasalizazion de la vocal, es.:

5


   3   4   5   6   7